ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 211 ถึง 220 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร (ศพด.วัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ บาร์ เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า แบบมีล้อสำหรับเคลื่อนที่ย้ายได้สะดวก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ศพด.วัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมซีพียูเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยการฉีดพ่นหมอกควัน เป็นน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๕ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566