ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 221 ถึง 230 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อมิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างเหมาจัดทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารมื้อกลางวัน เพื่อรับรองสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๘๕๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon G ๒๐๑๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566