ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 201 ถึง 210 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเข้ารูปเล่มเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร แทนของเดิมที่ชำรุด ติดบริเวณประตูกระจกด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อชั้นวางของ ๙ ช่อง (ศพด.วัดลุ่มสุ่ม) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ศพด.วัดไทรทองพัฒนา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566