ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ โดยลงลูกรังเสริมไหล่ทางถนนลาดยางปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๘๔๒ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2565
จ้างปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณถนนสายสำนักสงฆ์หนองสระแก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ บริเวณถนนสายหนองแก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ บริเวณถนนสายบ้านนายสมคิด บุณยเลขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๒๙ สายบ้านไตรรัตน์ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 ธันวาคม 2565