ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ บริเวณถนนสายบ้านนายประชัน พึ่งนิล หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ บริเวณถนนสายบ้านนางสุภาพ จันคล้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565