ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 618
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
ซื้อหลอดไฟ LED ๑๔.๕ W จำนวน ๓๖ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๑,๗๙๕ x ๔๐๖ x ๘๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.ลุ่มสุ่มกำหนด) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี18 มีนาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567