ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้เข้าร่วมงาน (ตามจำนวนที่สำรวจ) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบริการเวทีการแสดง และเครื่องขยายเสียง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบริการพัดลมไอเย็น จำนวน ๑๕ ตัว ราคาตัวละ ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้สูงอายุโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้เข้าร่วมงาน (ตามจำนวนที่สำรวจ) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566
ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2566
ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง โดยติดตั้งเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๔๕ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก28 มีนาคม 2566
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566