ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 595
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด ๑,๗๙๕ x ๔๐๖ x ๘๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.ลุ่มสุ่มกำหนด) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินงามพุพลู หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี18 มีนาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยการฉีดพ่นหมอกควัน เป็นน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๐ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาแดง ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567