ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 607
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นโดยการฉีดพ่นหมอกควัน เป็นน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๐ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบแจ้งหนี้ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๐๑ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๓ ขวบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567