ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ซื้อถุงมือยางเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๐๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566