แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 46-50 of 50 results.
รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ ความรู้และการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561–2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลุ่มสุ่ม