แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 31-35 of 50 results.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
คำสั่งแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ภายในของสำนักปลัด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่มีข้อมูล!!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม