แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 16-20 of 50 results.
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น
รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม