แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 16-20 of 38 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม