แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 41-45 of 50 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566