แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 21-25 of 50 results.
ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร