แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 26-30 of 38 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล