แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 36-40 of 50 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม