แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 11-15 of 50 results.
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บัญชีเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บัญชีเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)