แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 11-15 of 38 results.
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
2.หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง