แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 50 results.
คำสั่งองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายในของสำนักปลัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ปรับปรุงการกำหนด กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569