แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 38 results.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น
รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างส่วราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม